« گروه صنعتی حمیدانرژی اکسین اروند »

« گروه صنعتی حمیدانرژی اکسین اروند »

با پشتکار و صداقت نسبت به شرح وظایف عمل نموده و ضمن بهره گیری از تکنولوژی در نهایت سرعت و مهارت عمل میکنیم

مشتری‌مداری

سرمایه‌های انسانی

شفافیت

img1

هویت برند

مسئولیت اجتماعی

نگاه استراتژیک

تعریف: نیروگاه CHP مخفف عبارت Combined Heat and Power یکی از روش های بهینه سازی مصرف انرژی است که در آن برق و حرارت به طور همزمان تولید می شوند

امروزه تولید همزمان را می توان به کم رو ها و فن آوری های گسترده و متنوعی پیاده سازی کدرد. امدا ایدده ی اصدلی همدواره یکسان است: طراحی و ساخت ی سیستم مجتمع پربازده به منظور تولید اندرژی الکتریکدی در کندار بازیافدت حدرارت تولیدد شدده در سیستم. که حرارت بازیافتی مدی تواندد در گرمدای ناحیده ای District Heating ( و یدا در فرآینددهای صدنعتی مدورد اسدتفاده قدرار گیرد.فن آوری پیشرفته ی مولد های مقیاس کو در کنار بازیافت موثر حرارت تولید و نیز به حداقل رسیدن تلفات ناشی از انتقدال و توزیع برق زیرا عموما سیستم های CHP/CCHP در محل مصرف یا نزدیکی آن راه اندازی می شوند( بازده کلدی سیسدتم هدای تولید همزمان را تا 90 % افزای داده است.در عصر حاضر که بحران انرژی و هزینه های سنگین تامین آن و هم نین افزای شدید آلاینده های زیست محیطی ال جدی و مهمی را پی روی تمامی کشورها قرار داده است بهره گیری از راه کار تولید همزمان به عنوان ی رو تولید انرژی ارزان و پاک گامی موثر در جهت کاه هزینه ها و مدیریت صحیح منابع انرژی پی روی ما قرار داده است

سرآمدی در ارائه خدمات و سرعت ‌دهی در هر لحظه و مكان

اطلاعات تماس با ماتقاضا می گردد با تکمیل فرم زیر و ارائه شکایات، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود، ما را در بهینه سازی خدمات و ترمیم کاستی ها یاری نمائید.

09122581168

همین حالا پیامتان را ارسال نمائید.

لطفاً هرگونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. حداکثر ظرف 24 ساعت پیغام شما مورد بررسی قرار می گیرد.

© 2022 Hamid Oxin. All Rights Reserved | Design by Aponitech